Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Radę Gminy Istebna

Data publikacji: 2019-10-23, 10:23:33

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:

Administrator danych, dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rada Gminy Istebna  reprezentowana przez Przewodniczącego rady. Kontakt do administratora:

43-470 Istebna 1000, tel.: +48 33 855 65 00, e-mail: biuro.rady@istebna.eu .

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

pisemnie na adres Rady Gminy Istebna lub na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu .

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  • Przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa ciążących na administratorze jako organie reprezentującym Gminę Istebna - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  • Cel przetwarzania danych - realizacja ustawowych obowiązków polegających w szczególności na:

I  stanowienie prawa miejscowego,

II  rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji,

III prowadzenie transmisji z obrad rady oraz udostępnianie  zapisów obywatelom.

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności zapisy z obrad rady będą przechowywane i dostępne publicznie przez okres 3 miesięcy po zakończeniu bieżącej kadencji organu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

  • organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych powierzonych Administratorowi;
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;
  • podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii,  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.

W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.Dodał: Piotr Gazurek (1225)