Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Monitoring w Urzędzie Gminy Istebna

Data publikacji: 2018-09-11, 09:39:15

Administratorem danych rejestrowanych przez monitoring jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000. Monitoringiem objęty jest budynek Urzędu Gminy Istebna wraz z terenem przyległym, w szczególności: wejścia do budynku, parking, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe. Szczegółowe informacje o monitoringu oraz przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy Istebna oraz na stronie internetowej www.istebna.eu.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych (wizerunek osób) jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000;

  • na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

ODBIORCY DANYCH Z MONITORINGU

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY

Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.

INFORMACJA O ZASADACH FUNKCJONOWANIA MONITORINGU W URZĘDZIE GMINY W ISTEBNEJ

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:

Administrator danych, dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Istebnej  reprezentowany przez Wójta Gminy.   Kontakt do administratora: 43-470 Istebna 1000, tel.: +48 33 855 65 00 e-mail: urzad@istebna.eu

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

pisemnie na adres Urzędu Gminy Istebna: 43-470 Istebna 1000 lub na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu

Obszar objęty monitoringiem.

Monitoringiem objęty jest budynek Urzędu Gminy w Istebnej wraz z terenem przyległym, w szczególności: dwa wejścia do budynku, parking oraz kasa Urzędu.

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Ustawa z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym; Ustawa z dnia  26 czerwca  1974 r.  –  Kodeks  pracy);
    - Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu: zapewnienia porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.
    - Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.\

Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

- organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

a) Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Tryb oraz sposób dostępu do zapisów monitoringu określają wewnętrzne procedury.

b) Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania,

c) Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.

W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 Dodał: (1205)