Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Monitoring na terenie Gminy Istebna

Data publikacji: 2018-09-11, 09:32:52

INFORMACJA O ZASADACH FUNKCJONOWANI MONITORINGU NA TERENIE GMINY ISTEBNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:

Administrator danych, dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Istebnej  reprezentowany przez Wójta Gminy.   Kontakt do administratora: 43-470 Istebna 1000, tel.: +48 33 855 65 00 e-mail: urzad@istebna.eu

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

pisemnie na adres Urzędu Gminy Istebna: 43-470 Istebna 1000 lub na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu

Obszar objęty monitoringiem.

Monitoringiem objęty jest:

-dom pogrzebowy i parking za budynkiem GOK;

-park od strony placu kościelnego;

-park w Istebnej Centrum;

-wjazd do parku orazskrzyżowanie dróg Wojewódzkiej nr 941 (kierunek Wisła - Jaworzynka) z drogą powiatową przez Wieś Istebna w kierunku Koniakowa ( przez Dziedzinę);

-wjazd na górną płytę parkingu gminnego „Pod Grapą”;

-dolna płyta parkingu "Pod Grapą" w Istebnej;

-Amfiteatr „Pod Skocznią”;

-budynek GOK wraz z parkingiem.

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Ustawa z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym);
  - Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu: zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.
  - Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

- organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

a)  Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Tryb oraz sposób dostępu do zapisów monitoringu określają wewnętrzne procedury.

b)  Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania,

c)  Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.

W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.Dodał: (1204)